Obrzęd błogosławieństwa domu

Obrzęd błogosławieństwa:
Na początku zapalamy świecę. Prowadzący modlitwę mówi:
P. Światło Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.
Potem wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc:
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
W tym miejscu warto zaśpiewać wspólnie jedną z tradycyjnych kolęd, np. Dzisiaj w Betlejem.
P. Panie Jezu Chryste, stajemy w Twojej obecności, aby polecić Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Chcemy pokornie prosić Cię o Twoje błogosławieństwo. Pozwól nam dobrze przeżyć tę chwilę wspólnej modlitwy.

P. Panie Jezu, Ty przyrzekłeś, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Twoje, tam Ty
jesteś pośród nich, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Chryste, Ty przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie Twoje uczyniłeś nas współmieszkańcami świętych i domownikami Boga, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Panie Jezu, Ty przyrzekłeś, że Ojciec Twój wysłucha każdej modlitwy zanoszonej w imię Twoje, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Panie Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś do domu Zacheusza, przybądź i do nas ze swoim błogosławieństwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
P. Teraz wysłuchajmy z uwagą słów z Ewangelii według św. Łukasza.

Najlepiej odczytać tę perykopę z drukowanego wydania Pisma Świętego (Łk 19,1-10). Może to uczynić osoba dorosła lub starsze dziecko. Można ją także opowiedzieć młodszym dzieciom, aby była dla nich bardziej zrozumiała.

„Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Chwila ciszy.

P. Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na ziemię, aby zamieszkać wśród nas, ludzi. Uświęciłeś dom rodzinny w Nazarecie i przyszedłeś do domu Zacheusza. Prosimy Cię, błogosław także naszą rodzinę i nasz dom. Pozostań w naszej rodzinie i mieszkaj z nami przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie pro-
simy…
W. Wysłuchaj nas, Panie.
P. Niech wszyscy codziennie doświadczamy Twojej obecności i pomocy. Ciebie prosimy…
W. Wysłuchaj nas, Panie.
P. Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło dobrem. Ciebie prosimy…
W. Wysłuchaj nas, Panie.
P. Pomóż nam być otwartymi na potrzeby bliźnich. Ciebie prosimy…
W. Wysłuchaj nas, Panie.
P. Chorym członkom naszej rodziny przywróć zdrowie, a naszych bliskich zmarłych przyjmij do chwały nieba. Ciebie prosimy…

W. Wysłuchaj nas, Panie.

Teraz wszyscy zgromadzeni mogą ze czcią ucałować krzyż, który wcześniej został przygotowany na stole. Najlepiej będzie, jeśli prowadzący modlitwę (ojciec lub matka) najpierw sam go ucałuje, a potem poda go do ucałowania pozostałym.

Następnie prowadzący odmawia modlitwę błogosławieństwa:

P. Boże Ojcze, Ty jesteś źródłem naszego szczęścia. Jako Twoje dzieci pragniemy doświadczyć mocy Twego błogosławieństwa. Prosimy, ześlij je na ten dom, wszystkich jego mieszkańców, a także na tych, którzy przekroczą jego próg. Jezu Chryste, niech Twoja Krew chroni nas od wszelkiego zła i nieszczęścia. Zawierzamy się Twemu miłosiernemu Sercu, pragnąc Twego królowania w nas i pośród nas. Maryjo, nasza Matko, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy nas samych i wszystko, co mamy. Święty Józefie, powierzamy Ci opiekę nad nami i naszym domostwem. Aniołowie i Święci Boży, otaczajcie nas modlitwą, abyśmy mogli żyć w pokoju dzieci Boga.

Następnie można przy śpiewie kolędy (np. Gdy się Chrystus rodzi) wspólnie przejść przez poszczególne pomieszczenia i pokropić je wodą święconą.


P. Zakończmy naszą wspólną modlitwę słowami, których nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus:
W. Ojcze nasz…
P. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Niech więc pokój i błogosławieństwo Boże spoczną na tym domu i niech napełnią serca jego mieszkańców. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.